Zakres usług

Dla nowo powstających firm służymy pomocą przy ich powstawaniu. Doradzamy wybór formy organizacyjno – prawnej działalności gospodarczej, najlepszego sposobu opodatkowania. Przygotowujemy wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zgłoszenia do ZUS, urzędu skarbowego i innych urzędów. A w trakcie współpracy bieżące prowadzenie księgowości firmy wraz z doradztwem finansowo-księgowym.

Dla istniejących firm prowadzimy wszelkiego rodzaju rejestry i ewidencje, łącznie z wyprowadzeniem zaległości, w szczególności:

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7), podatku dochodowego
 • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow), przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8)
 • polityka rachunkowości
 • INTRASTAT, WNT, WDT

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • wyprowadzanie zaległości
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7)
 • reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • ewidencja przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

KADRY I PŁACE

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • przygotowanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zatrudnionych przez pracodawcę oraz odpowiednich przelewów na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  • zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych
 • rozliczenia z PFRON

 

SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.

ANALIZY FINANSOWE

W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.